Tyto obchodní podmínky platí pro nakupování a doručování zboží v internetovém obchodě www.autodily-shop.cz
Obchodní podmínky jsou definovány základními právy a povinnostmi v obchodním vztahu mezi odběratelem a dodavatelskou firmou BB AUTODIELY - Boris Huba

Cena poštovného a způsob dopravy
Všechny produkty uvedené na této stránce jsou zasílány na dobírku prostřednictvím přepravní společností GEIS. Cena za zásilku zaslanou přepravní společností GEIS je 180Kč. Balné není účtuváno. Dodací lhůta je 1-4 dny v závislosti na dostupnosti objednaného zboží.

Objednávání zboží
Zboží je možné objednávat prostřednictvím internetového obchodu. Odběratel se zaregistruje pomocí registračního formuláře, kde vyplní potřebné údaje k fakturaci. Tím se zároveň zavazuje, že uvedené údaje jsou platné a pravdivé. Potvrzení objednávky je realizováno elektronickou formou nebo telefonicky ze strany dodavatele odběrateli.

Zrušení objednávky
Odběratel může upravit nebo zrušit objednávku až do momentu jejího vyřízení, v případě že se nejedná o objednávku zakázkového charakteru.

Cena zboží
Ceny jsou uvedeny jako konečné s DPH. K výsledné ceně objednávky je započtena i doprava. Cena zboží se řídí aktuálním ceníkem platným v době potvrzení objednávky. Při odběrech nad jisté množství je možné dohodnout individuálně cenové a platební podmínky.

Způsob platby
Platbu za objednané zboží je možné realizovat následujícím způsobem:
-dobírková služba
-platba bankovním převodem

Pořízení zboží
Zboží se považuje za dodané okamžikem převzetí od dopravní společností. Jakékoliv nedostatky nebo neúplnost průvodních dokumentů je odběratel povinen oznámit ihned při přebírání zboží, jinak se považuje zboží za řádně dodané. Vlastnické právo ke zboží přechází na odběratele dnem zaplacení kupní ceny zboží.

Odpovědnost za vady a reklamace
BB AUTODIELY odpovídá za kvantitativní a kvalitativní vady, které má zboží při dodání na místo určení, resp. které se vyskytnou během záruční doby. Jakékoliv zjištěné vady je odběratel povinen neprodleně oznámit dodavateli. Podklady, vztahující se k reklamací zboží:
- dodací list
- faktura, blok registrační pokladny
- jiný doklad na základě individuální dohody firmy BB AUTODIELY a odběratele

Záruční doba
Záruční doba se řídí ustanoveními ve smyslu platné legislativy České republiky.
Záruka zaniká:
• porušením podmínek pro používání zboží nebo jeho běžnou údržbu
• používáním zboží v rozporu s návodem k použití
• porušením záručních plomb nebo provedením změny na dodaném zboží
• zásahem do zboží a jeho montáží jiným subjektům, než servisním střediskem
• neoprávněným zásahem do dokladů o prodeji zboží.

Způsob a místo reklamování zboží
Při výskytu závažných chyb v dodávce kontaktujte prosím firmu BB AUTODIELY prostřednictvím:
elektronické pošty na adrese autodilyshop.cz@gmail.com
tel..: +421 907 599 764 / +421 907 599 563

Ochrana osobních údajů
Internetový obchod shromažďuje informace od zákazníků s cílem zefektivnit a zrychlit odbytové cesty a tím umožnit zákazníkům jednodušší a rychlejší přístup ke zboží. Tyto informace zahrnují informace získané v průběhu registrace, zpracování obchodních transakcí a informace poskytnuté zákazníky ve formě odpovědí v části dotazník a dalších formách. Firma BB AUTODIELY se zavazuje se svěřenými údaji nakládat pouze v rámci dodavatelsko-obchodních vztahů a vlastních obchodních a marketingových aktivit. Veškeré činnosti spojené s nakládáním se svěřenými údaji se uskutečňují ve smyslu příslušné legislativy.
Závěrečná ustanovení
Veškeré právní vztahy vznikající mezi dodavatelem a odběratelem se řadí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku a obecně závaznými právními předpisy České Republiky.
Dodavatel si vyhrazuje právo měnit tyto obchodní podmínky, o kterých však musí objednavatele včas informovat.

Nasledujte nás na Facebooku